Privacybeleid


 

PRIVACY- EN COOKIEVERKLARING

GDS Keramiek B.V. is een besloten vennootschap en is als volgt te bereiken:

Post-/Vestigingsadres                  : Motorenweg 31

Postcode                                          : 2623 CR
Plaats                                               : Delft

KvK nr.                                             : 60207299
BTW nr.                                           : NL853809161B01

Telefoonnummer                           : 085-0131000
e-mailadres                                     : info@gdskeramiek.nl

In deze privacyverklaring informeren wij u hoe GDS Keramiek B.V. persoonsgegevens verwerkt en gebruikt.

GDS Keramiek B.V. respecteert de privacy van alle klanten en gebruikers van de website, www.gdskeramiek.nl.
Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie, die GDS Keramiek B.V. verschaft wordt vertrouwelijk wordt behandeld. Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de diensten van GDS Keramiek B.V. Wees je er dus van bewust dat GDS Keramiek B.V. niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van eventuele genoemde andere organisaties op de website van GDS Keramiek B.V.

PERSOONSGEGEVENS DIE GDS Keramiek B.V. VERZAMELT

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die GDS Keramiek B.V. verwerkt:

– Contactpersoon voor- en achternaam;

– Bedrijfsadresgegevens;

– Kvk nummer;

– B.T.W. nummer;

– Bankrekeningnummer;

– Overige gegevens die openbaar worden verstrekt door b.v. de belastingdienst, kvk etc.

– Bedrijfstelefoonnummer;

– Contactpersoon e-mailadres;

– Overige persoonsgegevens die actief worden verstrekt (bijvoorbeeld telefonisch, digitaal, in correspondentie, nieuwsbrief, aanvraag telefoongesprek en via Socialmedia die openbaar zijn).

– Klantnummer;
– Bestelnummer;
– Bestelgegevens;
– Plaatsnaam;
– Projectgegevens, die gerelateerd zijn aan te leveren of geleverde diensten; [etc.]

BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS DIE GDS Keramiek B.V. VERWERKT

GDS Keramiek B.V. verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens over bezoekers of klanten, tenzij dit bij wet is bepaald, deze gegevens actief door u aan ons zijn verstrekt of u hiervoor uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven.

GDS Keramiek B.V. heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Zij kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. GDS Keramiek B.V. raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online-activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat GDS Keramiek B.V. zonder die toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, neem dan contact op via info@gdskeramiek.nl, dan verwijderd GDS Keramiek B.V. deze informatie.

 MET WELK DOEL EN OP BASIS VAN WELKE GRONDSLAG GDS Keramiek B.V. PERSOONSGEGEVENS VERWERKT

GDS Keramiek B.V. kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van GDS Keramiek B.V. en/of omdat je deze zelf (bijvoorbeeld door het invullen van het online contactformulier) aan GDS Keramiek B.V. verstrekt. 

De doelen van de gegevensverwerking met bijbehorende grondslagen zijn:

Doel Grondslag
1. Voor het afhandelen van uw offerteaanvraag, orderverwerking, betaling; Omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst
2. Voor het verzenden van een nieuwsbrief en/of reclame Omdat jij toestemming hiervoor hebt gegeven
3. Om contact met u te kunnen opnemen (telefonisch, schriftelijk, e-mail, Whatsapp), indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren. Omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst of beantwoorden van b.v. offerte aanvragen, facturatie, geven van adviezen, etc.
4. Om  te informeren over nieuwe vergelijkbare diensten of eventuele wijzigingen van diensten Gerechtvaardigd belang
5. U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken Omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst
6. Om goederen en diensten bij u af te leveren; Omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst
7. GDS Keramiek B.V. verwerkt ook persoonsgegevens als zij hier wettelijk toe verplicht is, zoals gegevens die ik nodig heb voor de belastingaangifte Voor het uitvoeren of naleven van een wettelijke verplichting
8. Om te kunnen voldoen aan de belastingwetgeving Op basis van een wettelijke plicht

GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING
GDS Keramiek B.V. neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van GDS Keramiek B.V.) tussen zit.

GDS Keramiek B.V. gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: Microsoft Office365; emailprogramma voor algemene en specifieke correspondentie, In2CRM; van CRMCompany voor de verwerking van relevante projectgegevens, alle eerder benoemde persoonsgegevens en bestelgegevens, Autotask workplace; voor de opslag van documenten en Back-up van CRM, Excact-Online; voor de verwerking van de boekhouding volgens de wettelijke voorschriften.

HOELANG JOUW GEGEVENS BEWAARD WORDEN

GDS Keramiek B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

GDS Keramiek B.V. hanteert de volgende bewaartermijnen:

  • gedurende de looptijd van een opdracht en zoveel langer als noodzakelijk is voor bijvoorbeeld een lopende opdracht;
  • in elk geval niet langer dan een jaar indien er geen opdracht/overeenkomst is gesloten.
  • Indien een dossier langer worden bewaard omdat zij inhoudelijk relevant of interessant zijn, worden deze na de bewaartermijn geanonimiseerd gemaakt en bewaard.
Persoonsgegevens Termijn Reden
GDS Keramiek B.V. 7 jaar (Belastingwetgeving) Voor het afhandelen van uw betaling.
Uw KvK-nummer 7 jaar (Belastingwetgeving) Voor het afhandelen van uw betaling
Uw voor- en achternaam Minimaal 10 jaar na afronding van de overeenkomst Zodat ik eventuele gegevens van u terug kan vinden
Uw adresgegevens Minimaal 10 jaar na afronding van de overeenkomst Zodat zij eventuele gegevens van u terug kan vinden
Uw telefoonnummer Minimaal 10 jaar na afronding van de overeenkomst Zodat zij eventuele gegevens van u terug kan vinden of contact met je kan opnemen na het invullen van een online contactformulier
Uw e-mailadres Zolang je ingeschreven staat voor het ontvangen van mijn nieuwsbrief Zodat zij u kan informeren of contact met u kan opnemen na het invullen van een online contactformulier
Uw IP-adres 1 jaar na websitebezoek GDS Keramiek B.V. analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren
Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt Minimaal 10 jaar na afronding van de overeenkomst Zodat zij eventuele gegevens van u terug kan vinden
Gegevens over uw activiteiten op de website 1 jaar na websitebezoek GDS Keramiek B.V. analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren

GEGEVENS DELEN MET DERDEN/ANDEREN

GDS Keramiek B.V. verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Met bedrijven die uw gegevens verwerken in mijn opdracht, sluit ik een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. GDS Keramiek B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Met de volgende derden deelt GDS Keramiek B.V. gegevens:

Derde Categorie Doel delen Welke gegevens
Administratiekantoor Ruitenburg Accountants en Exact-Online Om de BTW-aangifte te doen Inkoop- en verkoopfacturen
Boekhouder Ruitenburg Accountants en Exact-Online Verwerking van de wettelijke administratie Inkoop- en verkoopfacturen, verwerking boekhouding.
Facturatiesysteem Exact-Online / In2CRM Om facturen en offertes te kunnen opmaken Bedrijfsgegevens benodigd voor het opmaken van offertes en facturen
Email- en websiteprovider GDS Keramiek B.V. Voor de website en e-mails Bedrijfs- en persoonsgegevens voor de verwerking van bedrijfs-gerelateerde activiteiten.
Bank Verwerkingsverantwoordeljke

ING Bank N.V.

Om betalingen voor mij te genereren Bankrekeningnummer, naam.
Automatiseerder Nubix B.V. Voor het verzorgen van alle benodigde activiteiten op het gebied van automatisering, dataverwerking, telefonie en netwerken. Bedrijfs- en persoonsgegevens voor de verwerking van bedrijfs-gerelateerde activiteiten.
In2CRM CRMCompany B.V. T.b.v. de verwerking van klant- en persoonsgegevens zoals omschreven als mede de verwerking van projectgegevens, maken van offertes, facturen en overige project gerelateerde gegevens. Email, bedrijfs- en persoonsgegevens, projectgegevens, offertes, facturen, documenten.

 

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens verwerkt door GDS Keramiek B.V. in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@gdskeramiek.nl.
GDS Keramiek B.V. zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vraagt GDS Keramiek B.V. u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. GDS Keramiek B.V. reageert zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

INTREKKEN, BEZWAAR, GEGEVENSOVERDRAAGBAARHEID
U heeft het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door GDS Keramiek B.V. en u heeft het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij GDS Keramiek B.V. een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die zij van u ter beschikking heeft in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.


INDIENEN KLACHT

GDS Keramiek B.V. wil u er op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens, als je van mening bent dat GDS Keramiek B.V. niet voldoet aan de privacyregelgeving als bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

COOKIES

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website van GDS Keramiek B.V. wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone.

Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kan GDS Keramiek B.V. hiermee de website optimaliseren. U kunt u afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. De cookies die GDS Keramiek B.V. gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak.

Functionele en analytische cookies
GDS Keramiek B.V. maakt op haar website enkel gebruik van functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Analytische cookies geven u inzicht in het gebruik van de website van GDS Keramiek B.V.
Bij het plaatsen van analytische cookies hoeft GDS Keramiek B.V. van u geen toestemming te vragen. GDS Keramiek B.V. informeert u er wel over bij het bezoeken van haar website.

Tracking cookies
Met uw toestemming plaatst GDS Keramiek B.V. een cookie op uw apparatuur, welke kan worden opgevraagd zodra u een website uit ons netwerk bezoekt. Hierdoor kan GDS Keramiek B.V. te weten komen dat u naast haar website ook op de betreffende andere website(s) uit haar netwerk bent geweest. Het daardoor opgebouwde profiel is niet gekoppeld aan uw naam, adres, e-mailadres en dergelijke, maar dient alleen om advertenties af te stemmen op uw profiel, zodat deze zo veel mogelijk relevant voor u zijn.

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden, de zogenaamde tracking cookies. Met uw toestemming plaatsen onze adverteerders of social mediabedrijven deze cookies op uw apparatuur. Deze cookies gebruiken zij om bij te houden welke pagina’s u bezoekt uit hun netwerk, om zo een profiel op te bouwen van uw online surfgedrag. Dit profiel wordt mede opgebouwd op basis van vergelijkbare informatie die zij van uw bezoek aan andere websites uit hun netwerk krijgen. Dit profiel wordt niet gekoppeld aan uw naam, adres, e-mailadres en dergelijke zoals bij ons bekend, maar dient alleen om advertenties af te stemmen op uw profiel zodat deze zo veel mogelijk relevant voor u zijn. Deze tracking cookies kunt u centraal verwijderen via Your Online Choices zodat ze niet bij een website van een derde teruggeplaatst worden.

Google Analytics
Via de website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. GDS Keramiek B.V. gebruikt deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. GDS Keramiek B.V. heeft hier geen invloed op. GDS Keramiek B.V. Google wel toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de ‘Privacy Shield principles’ en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Social media buttons
Op de website van GDS Keramiek B.V. zijn social media buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) of delen op sociale netwerken als Facebook, Instagram en Linkedin. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van Facebook, Instagram respectievelijk Linkedin zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst.  GDS Keramiek B.V. heeft daar geen invloed op. Lees daarom de privacyverklaring van Facebook respectievelijk van Instagram, Google+, Twitter, Snapchat, Pinterest, Whatsapp, Messenger, Telegram en Linkedin (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met uw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.

De informatie die ze verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door de social media-acoounts opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. De social media-accounts stellen zich te houden aan de ‘Privacy Shield principes’ en zijn aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van uw browser.

BEVEILIGEN

GDS Keramiek B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt adequate en passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

De website van GDS Keramiek B.V. maakt gebruik van een betrouwbaar TLS Certificaat om te borgen dat jouw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.

Verder maakt GDS Keramiek B.V. nooit gebruik van een onbekende en/of open-toegankelijke Wifi.
Alle computers zijn vergendeld met een sterk wachtwoord en alle smartphone’s zijn zowel vergrendeld met een pincode als met een Touch-ID.
GDS Keramiek B.V. werkt haar plug-ins en thema van haar website regelmatig bij.

Als u de indruk hebt dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door GDS Keramiek B.V. verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op via info@gdskeramiek.nl.

– Deze privacy- en cookieverklaring is van 24 mei 2018 –